Gbafun

Futari ha Precure Max Heart - Maji Maji Fight de IN Janai

Futari ha Precure Max Heart - Maji Maji Fight de IN JanaiGame info

How to Play:

Up Down left right use Arrow Keys
A button use A
B button use S
Rapid A button use Q
Rapid B button use W
Start Button use Enter
Select button use Space bar